1006 thailand koh samui, 1988

thailand koh samui, 1988, aquarell, A4

thailand koh samui, 1988, aquarell, A4

1006